Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa

ROZDZIAŁ VII Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.

§ 28

 1. Likwidacja Towarzystwa następuje:
  a/ na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie w trybie określonym w paragraf 16 litera j statutu;
  b/ przez Sąd.
 2. Czynności likwidacji Towarzystwa dokonuje likwidator wybrany przez Walne Zebranie lub wyznaczony przez Sąd.
 3. Organ wyznaczający likwidatora określa jego zadania, wynagrodzenie oraz termin zakończenia likwidacji, który nie może przekraczać jednego roku.

§ 29

Koszty przeprowadzenia likwidacji, a w szczególności wynagrodzenia likwidatora pokrywane są z majątku Towarzystwa.

§ 30

 1. Do zadań likwidatora należy zakończenie spraw bieżących, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i przekazanie pozostałego majątku na cel ustalony uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Prezes lub Wiceprezes ostatniego Zarządu obowiązani są do sporządzenia zamknięć rachunkowych i bilansu za ostatni rok działalności Towarzystwa oraz do udzielenia likwidatorowi potrzebnych wyjaśnień i informacji.
 3. Byli członkowie likwidowanego Towarzystwa muszą być powiadomieni o fakcie likwidacji, a wyciąg z bilansu likwidacyjnego, protokół i sprawozdanie z przebiegu likwidacji Towarzystwa muszą być udostępnione w biurze likwidatora na okres jednego miesiąca po zakończeniu likwidacji.

§ 31

 1. Likwidator jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności w jak najkrótszym czasie. Obowiązkiem likwidatora jest też dbanie o to, aby majątek Towarzystwa nie uległ nieuzasadnionemu uszczupleniu.
 2. Likwidator nie może zawierać umów i przedsiębrać czynności, które wychodzą poza zakres jego działań.
 3. Likwidator ogłasza w prasie wezwanie do zgłoszenia w terminie sześciu miesięcy wierzytelności przysługujących od likwidacji Towarzystwa.


§ 32

Należności przypadające od rozwiązywanego i likwidowanego Towarzystwa powinny być zaspokojone w następującej kolejności:

 1. koszty prowadzenia likwidacji,
 2. należności ze stosunku pracy,
 3. należności z tytuły podatków , opłat skarbowych i kredytów bankowych,
 4. inne należności.

§ 33

 1. Koszty na pokrycie wierzytelności spornych lub jeszcze nie wymagalnych powinny zostać przed zakończeniem likwidacji Towarzystwa złożone przez likwidatora do depozytu sądowego.
 2. O odmowie uznania zgłoszonych wierzytelności likwidator powinien zawiadomić wierzycieli na piśmie w terminie czterech tygodni od zgłoszenia wierzytelności.
 3. Wierzytelności zgłoszone przez wierzycieli po upływie terminu określonego w parag. 31 ust. 3 statutu mogą być dochodzone z nierozdzielnego jeszcze majątku Towarzystwa.

§ 34

 1. Jeżeli majątek Towarzystwa nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli, likwidator zgłasza wniosek o ogłoszenia upadłości Towarzystwa.
 2. Postępowanie upadłościowe przeprowadza się na podstawie przepisów prawa upadłościowego ( dz. U. 1934 r Nr 93 poz. 834 z póź. zmianami).Skład Zarządu:  
                 

Roman Szydłowski
prezes       

Józef Kocemba
z-ca prezesa           
 

Wojciech Majchrzak
z-ca prezesa       

Krystyna Szymańska
sekretarz          

Magdalena  Niewińska
skarbnik               

 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl