Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Cele i sposoby ich realizacji
Rozdział  II Cele  Towarzystwa  i  sposoby  ich  realizacji.

§6

Celem Towarzystwa jest :
1. edukacja pozaszkolna,
2. opieka zdrowotna,
3. pomoc społeczna,
4. działalność sportowa,
5. działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
6. wspieranie inicjatyw społecznych.

 §7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
 1. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych;
 2. pozaszkolne formy edukacji artystycznej związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym;
 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane w tym: szkolenie z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie własnych zainteresowań oraz doskonalenie zawodowe itp.;
 4. naukę języków obcych;
 5. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną, np.: działalność związaną z profilaktyką i  promocją zdrowia, czy w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez  psychologów i psychoterapeutów;
 6. pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, np.:
  - odwiedzanie chorych i osób w podeszłym wieku w ich domach,
  - dzienną opiekę dla osób w podeszłym  wieku lub osób niepełnosprawnych,
  - działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych,
 7.  pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną ,
  w  zakresie:
  - pomocy społecznej świadczonej osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi,
  - pomocy społecznej i poradnictwa dla dzieci i młodzieży,
  - działalności prewencyjnej przeciwko przemocy,
  - działalności polegającej na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy ,
  - placówek dziennych dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,
  - organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku
  - działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wsparcia.
 8. działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu oraz organizowanie i prowadzenie imprez sportowych;
 9. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 10. pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną np: organizację imprez plenerowych w tym festynów i innych imprez rekreacyjnych, czy wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego;
 11. wspieranie inicjatyw społecznych; poprzez współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i samorządem lokalnym.

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl