Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział  II Cele  Towarzystwa  i  sposoby  ich  realizacji.

§6

Celem Towarzystwa jest :

1. edukacja pozaszkolna,

2. opieka zdrowotna,

3. pomoc społeczna,

4. działalność sportowa,

5. działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  

 


 §7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Edukacja:

 a) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć  sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych;
 b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym;
 c) nauka języków obcych
 d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane w tym: szkolenie z zakresu komunikacji werbalnej i      
      niewerbalnej, rozwijanie własnych zainteresowań oraz doskonalenie zawodowe itp.;
 
2. Opieka zdrowotna:
 
  - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną, np.: działalność związaną z profilaktyką i  
      promocją zdrowia, czy w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez  psychologów i psychoterapeutów;
 
3. Pomoc społeczna:
 
  a) pozostała pomoc społeczna  z zakwaterowaniem;
  b) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, np.:
       - odwiedzanie chorych i osób w podeszłym wieku w ich domach,
       - dzienną opiekę dla osób w podeszłym  wieku lub osób niepełnosprawnych,
       - działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych,
  c) opieka dzienna nad dziećmi
 
  d) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
      w  zakresie:
- pomocy społecznej świadczonej osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, - pomocy społecznej i poradnictwa dla dzieci i   młodzieży, - działalności prewencyjnej przeciwko przemocy, - działalności polegającej na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy ,
- placówek dziennych dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,
- organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku
- działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wsparcia.
  1. działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu oraz organizowanie i prowadzenie imprez sportowych;
  2. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  3. pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną np: organizację imprez plenerowych w tym festynów i innych imprez rekreacyjnych, czy wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego;
  4.  
    wspieranie inicjatyw społecznych; poprzez współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i samorządem lokalnym.

 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl