Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Organa Towarzystwa

Rozdział IV Organa Towarzystwa

§ 14
Organami Towarzystwa są:
 

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
   


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 15

Walne Zebranie jest najwyższym organem Towarzystwa.  Do udziału w Walnym Zebraniu upoważnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa lub ich przedstawiciele ustawowi.
 

 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie najpóźniej w kwietniu każdego roku kalendarzowego.
 2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:
  a/ z własnej inicjatywy,
  b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c/ na umotywowane żądanie członków zgłoszone co najmniej przez 1/5 ( jedną piątą) ogólnej liczby członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków powinno się odbyć nie później niż sześć tygodni od daty zgłoszenia żądania.
   


§ 16

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
  a/ uchwalenie statutu i zmian w statucie,
  b/ uchwalanie programów działania Towarzystwa,
  c/ rozpatrywanie oraz zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  d/ udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e/ ustalenie liczby oraz wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
  g/ ustalanie wysokości wpisowego i składek,
  h/ rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa,
  i/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
  j/ podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.
   


§17

O terminie i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W zawiadomieniu należy wskazać członkom na możliwość zgłaszania wniosków najpóźniej na 5 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 
§18

 

 1. Walne Zebranie może podejmować uchwały jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni wszyscy członkowie oraz jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków.
 2. Jeżeli na obrady Walnego Zebrania nie wstawi się co najmniej połowa członków , a wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni , Zarząd może ponownie zwołać Walne Zebranie w tym samym dniu i miejscu po upływie 15 minut, o czym ustnie powiadamia obecnych członków. Walne Zebranie zwołane w tym trybie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
   

§ 19
 

 1. Obrady Walnego Zebrania otwiera  Prezes Zarządu lub jeden z Wice-prezesów, po czym Walne Zebranie wybiera spośród obecnych członków     przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Zarządu mogą przewodniczyć Walnemu Zebraniu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością oddanych głosów.
 4. Uchwały w sprawie zmian statutu, wysokości składek i wpisowego oraz w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku wymagają do swej ważności podjęcia ich większością ¾ (trzy czwarte) oddanych głosów. 
 5. Głosowanie jest jawne. Wybory do organów Towarzystwa także odbywają się jawnie. Na żądanie 1/5 ( jednej piątej) obecnych członków przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowane tajne.
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście lub przez pisemne    ustanowienie pełnomocnika. Osoby małoletnie, o których mowa w paragrafie 9 ust 2, mogą brać udział przez przedstawicieli ustawowych bez prawa głosu oraz bez biernego i czynnego prawa wyboru do władz Towarzystwa.
 8. Protokół Walnego Zebrania podpisują przewodniczący i sekretarz
   


Z A R Z Ą D

§ 20

 

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat.
 2. W razie ustąpienia przez członka Zarządu , jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez okres co najmniej 3 miesięcy – mandat członka Zarządu wygasa.
 3. Członkowie Zarządu , których mandaty wygasły na skutek ustąpienia lub czasowej niemożności pełnienia funkcji mogą być wybierani ponownie.
 4. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu , Zarząd może dokooptować do swego składu nowego członka. Liczba osób dokooptowanych nie może jednak przekraczać 1/3 składu Zarządu.
   

§ 21

Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  a/ opracowywanie projektów planów działania Towarzystwa i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia,
  b/ opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu  corocznego sprawozdania i bilansu,
  c/ przyjmowania członków i prowadzenia ich ewidencji,
  d/ podejmowania uchwał w sprawie wykluczenia członków,
  e/ przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Towarzystwo oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  g/ zwoływanie Walnych Zebrań,
  h/ udzielanie organowi nadzorującemu żądanych wyjaśnień.
   


§ 22

 

 1. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa oraz dwóch Wice - prezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 3. Do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność większości członków Zarządu. Uchwały zapadają większością głosów obecnych członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa.
 4. Uchwały powinny być protokołowane.
 5. Walne Zebranie może uchwalić szczegółowy regulamin Zarządu.
 6. Wszelkie dokumenty podpisuje w imieniu Zarządu Prezes lub Wiceprezes , zaś w sprawach majątkowych - Prezes łącznie z jednym z Wiceprezesów.
 7. Zarząd może powołać z pośród siebie także skarbnika i określić jego uprawnienia w ramach kompetencji przysługujących Zarządowi.
 8. Członkowie Zarządu mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  zwrot uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości nie   wyższej  niż  określone  w  art. 8 pkt 8  ustawy  z  dnia  3  marca  2000 r o  wynagrodzeniu  osób  kierujących  niektórymi  podmiotami  prawnymi.
 9.  Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przy realizacji projektów .Zasady i ich wynagrodzenie określa Komisja Rewizyjna.
 10. W imieniu organizacji umowy cywilno prawne  z członkami Zarządu  podpisuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jeden z członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Członkami organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe


K O M I S J A  R E W I Z Y J N A

§ 23

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród członków Towarzystwa. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej , jego śmierci lub niemożności pełnienia tej funkcji przez ponad trzy miesiące – mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej , których mandaty wygasły z powodu ustąpienia lub czasowej niemożności pełnienia funkcji , mogą być wybrani ponownie.
 4. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowego członka w wypadku niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej przez okres trzech miesięcy. Dokooptować można w ten sposób wyłącznie jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:                                                                                                                                                                             a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości służbowej ;                                                                                                    b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


§ 24

 

 1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność Zarządu oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez Towarzystwo jego zadań statutowych.
 2. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie regulaminu.
 3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy badanie i kontrola co najmniej raz na kwartał ksiąg , dokumentów ,rachunków i innych dokumentów związanych z działalnością finansowa i gospodarczą Towarzystwa oraz przekazywania spostrzeżeń i uwag z przeprowadzonych kontroli do realizacji przez Zarząd.
 4. Komisja Rewizyjna kontroluje także zgodność zamknięć rachunkowych i bilansu za każdy rok kalendarzowy i składa sprawozdanie z tej kontroli Walnemu Zebraniu wraz z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium.

 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl