Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Członkostwo
Rozdział  III Członkostwo.

 §8
 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  a/ członków zwyczajnych;
  b/ członków honorowych;
  c/ członków  wspierających.
 2. Członkiem zwyczajny Towarzystwa może być każda osoba fizyczna.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna nie będąca członkiem zwyczajnym, lecz szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Towarzystwa.
 5. Przyjęcie na członka Towarzystwa następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego. Wzór deklaracji ustala Zarząd, który także podejmuje uchwały o przyjęciu członka Towarzystwa. Zarząd nadaje też członkostwo honorowe.

§9
 1. Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje:
  a/ czynne i bierne prawo wyborcze do organów Towarzystwa,
  b/ prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków,
  c/ prawo odwołania się do Walnego Zebrania w razie skreślenia przez Zarząd z listy członków oraz innych decyzji Zarządu.
 2. Osoby małoletnie w wieku do 16 lat będące członkami realizują swoje uprawnienia określone w ust. 1poprzez swoich przedstawicieli ustawowych, z wyjątkiem prawa określonego w ust.1pkt -a
 3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§10
 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
  a/ przestrzegania postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania i decyzji Zarządu podjętych w ramach jego uprawnień,
  b/ regularnego opłacania składek członkowskich,
  c/ aktywnego udziału w pracach Towarzystwa.

§11

 1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania składek oraz wpłacenia wpisowego
                       
§12
 1. Członkostwo ustaje w razie:
  a/ śmierci członka,
  b/ wystąpienia członka z Towarzystwa,
  c/ wykluczenia członka.
 2. Wystąpienie z Towarzystwa powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie.

 §13
 1.  Wykluczenie członka z Towarzystwa może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Zarządu w razie:
  a/ nieprzestrzegania  przez  członka  postanowień  statutu  lub  uchwał Walnego  Zebrania  lub  Zarządu,
  b/ nieopłacenia przez okres jednego roku składek członkowskich,
  c/ świadomego działania na szkodę Towarzystwa.
 2. O wykluczeniu Zarząd zawiadamia członka w terminie 14 dni.
 3. Zarząd obowiązany jest uzasadnić podjętą uchwałę oraz pouczyć o możliwości wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały.

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl