Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Gospodarka Finansowa

ROZDZIAŁ VI Gospodarka finansowa  

§ 26

 

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, jednorazowego wpisowego, a nadto z darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa i odpłatnej działalności Towarzystwa.
 2. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w  stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”;
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3
  d)   zakupu towarówlub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie organów  lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
   


§ 27

 

 1. Towarzystwo  prowadzi rachunkowość i sporządza bilanse roczne.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Bilans roczny musi być wyłożony do wglądu członków w siedzibie Towarzystwa co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany.
   

 

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl