Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Sprawozdanie merytoryczne 2011r.
                                                     SPRAWOZDANIE
                         merytoryczne   z działalności Towarzystwa za 2011 rok.
 
I. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”
    63-100 Śrem  ul. Grunwaldzka 10
    - pierwsza rejestracja 10.06.1991 r. 
    - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 29.11.2001 r.
    -  status Organizacji Pożytku Publicznego 22.06.2005 r.
    KRS                        - 0000063355
    NIP             - 785-12-64-203                   
    Regon          - 630537399
 
   Zarząd:
   1/ Krystyna             Szymańska                 - prezes
   2/ Józef                   Kocemba                     - z-ca prezesa
   3/ Elżbieta                Tomyślak                     - z-ca prezesa
   4/ Elżbieta                Stępniak                      - sekretarz - do 21.10.2011 r
   5/ Maria                 Paterczyk                     - skarbnik –  do 19.09.2011 r ( zmarła)
   od 21.10.2011 r
   1. Elżbieta                Stępniak                      - skarbnik
   2. Genowefa             Woźniak                      - sekretarz
    Cele Towarzystwa:
     - edukacja pozaszkolna
     - opieka zdrowotna ;
     - pomoc społeczna;
     - działalność sportowa;
     - działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
     - wspieranie inicjatyw społecznych.
 
II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000063355 
     1. Odpłatna działalność statutowa ;
            - 85, 51, Z: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych
            - 85,52 Z: pozaszkolne formy edukacji artystycznej związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym
            - 85, 59 B: pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane np. szkolenie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie własnych zainteresowań oraz doskonalenie zawodowe, itp.
            - 85, 59 A: nauka języków obcych.
            - 86, 90 E: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, np. działalność związana z profilaktyką i promocją zdrowia, czy w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.
            - 88, 10 Z: pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, w tym:
- odwiedzanie chorych i osób w podeszłym wieku w ich domach
- dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych
- działania związane z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych.
            - 88, 99 Z: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, w zakresie:
- pomocy społecznej świadczonej osobą i rodzinom w ich domach lub poza nimi
- pomocy społecznej i poradnictwa dla dzieci i młodzieży
- działalności prewencyjnej przeciwko przemocy
- dzielności polegającej na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy
- placówek dziennych dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy
- organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku
- działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wsparcia.
            - 93,11 Z: działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu oraz organizowanie i prowadzenie imprez sportowych
            - 93,13 Z: działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
            - 93, 29 Z: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, np. organizacja imprez plenerowych w tym festynów i innych imprez rekreacyjnych, czy wyposażenie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego
            - 94, 99 Z: wspieranie inicjatyw społecznych
     2. Nieodpłatna działalność statutowa;      -
           
IIIProwadzona działalność w zakresie:
    1. wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
    2. działalność charytatywna:
    3. działania skierowane dla osób starszych
    4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych   
    5. promocja i ochrona zdrowia
    6. organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
    7. współpraca z instytucjami w ramach CAL
Ad 1.  Wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Pomoc żywnościowa:
W okresie      sprawozdawczym    od stycznia do   31 grudnia 2011 r Towarzystwo     prowadziło   punkt     wydawania     żywności     pn:   „Żywność u   Albert”, realizując   zadania z zakresu    pomocy    społecznej , tym    samym wspierając   Gminę w   realizacji    ich   zadań w   tym zakresie.
Punkt   mieszczący się   przy ul. Zamenhofa 3 w Śremie czynny był w od stycznia do lutego codziennie , w miesiącach od marca do maja w co drugi i czwarty wtorek miesiąca i w co drugą i czwartą środę miesiąca , od czerwca punkt czynny był w każdy wtorek i środę miesiąca, w   godz. od   900 do   1100. Każda rodzina znajdująca   się    w     trudnej     sytuacji     mogła    zgłaszać    się    po    pomoc żywnościową w każdy wtorek lub środę .
W okresie sprawozdawczym   z pomocy żywnościowej  skorzystało 225 rodziny , tj 546 osób , w tym 155 dzieci i 6 bezdomnych.
            Ilość osób /rodzin korzystających   z   pomocy   przedstawia ( tabela   nr 1).
 
Tabela nr 1: ilość osób /rodzin korzystających   z   pomocy.  
 

Lp.
Osoba/ rodzina
Ilość rodzin
w 2009 r
Ilość rodzin w 2010 r
Ilość rodzin w 2011
1.
Osoba samotna
78
82
63
2.
2 os. w rodzinie
44
33
23
3.
3 os. w rodzinie
28
37
23
4.
4 os. w rodzinie
36
35
20
5.
5 os. w rodzinie
19
23
19
6.
6 os. w rodzinie
16
13
12
7.
7 os. w rodzinie
6
5
8
8.
8 os. w rodzinie
1
2
3
9
9 os. w rodzinie
4
2
2
10
11 os. w rodzinie
1
1
1
11
12 os. w rodzinie
0
1
1

 
   
Żywność pozyskiwana była z min: z     Wielkopolskiego Banku Żywności   i PSS „Społem”,  piekarni „Łobza” ,a w miesiącach styczeń i luty z Giełdy Owocowo Warzywnej, piekarni „Boguś” i miejscowych marketów.
Ponad , to   zorganizowaliśmy   publiczną   zbiórkę   żywności   przed   świętami   Bożego Narodzenia.
Ogółem w   okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r pozyskaliśmy   39 733,82 kg   żywności   różnej , oraz 10 823 szt. chleba , bułek i jajek , o łącznej wartości 153 091,17 zł.
Ilość żywności z   poszczególnych   źródeł przedstawia ( tabele    nr   2 ).
Tabela nr 2: Ilość żywności z poszczególnych źródeł  
 

Lp.
Produkty
Tonaż
Ilość
szt.
Wartość
w ( zł)
1.
WBŻ PEAD
32 154,80
-
76 024,45
2.
WBŻ
4 750,30
-
38 772,18
4.
Zbiórka publiczna na Boże Narodzenie
1 522,03
-
22 830,45
5.
Piekarnie „Łobza”
125,56
-
2 415,34
6.
Pieczywo    - chleb
                    - bułki
                    - ciasto
-
-
155,21
4 178
6 573
-
6 267,00
1 971,90
776,05
7.
Inne produkty:
- nabiał (mleko , śmietana , ser, 
   jogurt)
- mączne(mąka , makaron , kasza)
- tłuszcze
- owoce 
- ryby
- warzywa 
- jaja
 
 
118,80
 
8,80
10,50
156,00
1,82
730
-
 
-
-
-
-
-
-
-
72
 
1 188,00
 
17,60
105,00
468,00
36,40
2 190,00
28,80
 
 
Razem
39 733,82
10 823
153 091,17

 
Wartości produktów spożywczych zebranych podczas przedświątecznej zbiórki podana jest szacunkowo i tak przyjęta do zaksięgowania. 
Z żywności zebranej podczas zbiórki przedświątecznej przygotowano 171 paczek dla 503 osób , paczki były zróżnicowane pod względem wartości i asortymentu z uwagi na wielkość poszczególnych rodzin. 
Koszty prowadzenia punktu wydawania    żywności w okresie sprawozdawczym   wyniosły   w 20 285,69 zł
W tym roku ponieśliśmy ogromną stratę , gdyż w odstępach jednego miesiąca na chorobę nowotworową  zmarły trzy koleżanki Pani Janina Kowalówka , Pani Maria Paterczyk i Pani Kornela Wawrzyniak ,dwie z nich pracowały wiele lat w punkcie żywności . Pani Paterczyk była jednocześni członkiem Zarządu Towarzystwa i koordynatorem pracy w punkcie . Z tego powodu zmuszeni zostaliśmy do przeorganizowania pracy . Od kwietnia 2011 r  w punkcie pracowało nieodpłatnie 5 pań i kierowca zatrudniony na 1/3 etatu. Przy wyładunku towarów pomagały osoby zgłaszające się po pomoc żywnościową. Wszelkie prace biurowe wykonywane były  przez pracownika administracyjnego , który od września pracował  także nieodpłatnie.
 
Ad 2. Działalność charytatywna
1/ Zapomogi : udzielono 4 zapomóg    pieniężnych   na wykupienie leków, okularów, opłacenie gazu i energii elektrycznej o łącznej wartości 1 946,29 zł . 
2/  Bank lekarstw: z którego może korzystać    osoba     znajdująca   się   w    trudnej   sytuacji i posiadająca aktualną receptę. Leki przekazywane są nam   przez   aptekę „Profilaktyka” lub   przynoszone przez   mieszkańców   Śremu. Z darmowych leków skorzystały 53 osoby. 
3/ Pośrednictwo meblowe: pośredniczyliśmy   w   przekazywaniu   mebli i    sprzętów AGD , które przekazało nam   45 ofiarodawców, było to 111 sztuk różnego rodzaju mebli , takich jak: meble kuchenne , pokojowe , lodówki , telewizory , piece gazowe, pralki , maszyny do szycia lustra , dywany ,garnki i naczynia kuchenne .   Wartość    tego sprzętu   nie jest możliwa do oszacowania , gdyż nie została przed przekazaniem wyceniona. Meble przekazane zostały 38 rodzinom , w tym rodzinie która otrzymała mieszkanie po interwencji Pani Jaworowicz pokazanym w programie pt: „Sprawa dla reportera”, meble otrzymali także pogorzelcy oraz mieszkańcy Hostelu.
Pracami   przy    transportowaniu   , magazynowaniu ,    drobnych    naprawach i dystrybucji   mebli    zajmowali   się   4   panowie ,   między innymi byli to mężczyźni zgłaszający się po pomoc żywnościową.
4/ Wydawanie odzieży w punkcie charytatywnym: przy   Towarzystwie działał   również   punkt    charytatywny , czynny jeden raz w tygodniu , po 1 godz. przed południem i 1 godz. po południu.  Z pomocy w ciągu roku skorzystało  228 rodziny , zaopatrując się w odzież , obuwie , drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz środki czystości. Odzież dostarczana była do punktu przez mieszkańców osiedli. Każda rodzina pomoc otrzymała przynajmniej raz w miesiącu , 40% rodzin po pomoc zgłaszała się częściej. W ciągu roku przyjęto ok. 900 kg odzieży używanej, z czego ok. 200 kg zostało przeznaczone do kasacji .Każda rodzina korzystająca z pomocy wpłacał dobrowolnie po 2 zł na koszty utrzymania punktu.
 
Ad 3.  Działania skierowane dla osób starszych
1/ Klub Seniora : Klub seniora liczy 96 osób ,prowadzony przez Pana Barbarę Jedlińską spotyka się w Centrum Parafialnym przy   kościele pw. NSJ na Jezioranach . Z uwagi na możliwości lokalowe uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy , które spotykały się w każdy wtorek i czwartek . Organizowane były    spotkania z władzami miasta , radnymi i ciekawymi ludźmi ,np. z energoterapeutą – tematem , medycyna niekonwencjonalna leczenie w starożytności i obecnie. Przy klubie działa chór prowadzony przez dyrygenta., występowali na Festiwalu Solidarności Miedzypokoleniowej i na Przeglądzie Artystycznym podczas IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych . Odbyli także 4 wycieczki jednodniowe i
7 dniową wycieczkę do Międzyzdrojów. Dwukrotnie pojechali do Poznańskiej Opery , brali udział w Pikniku Rodzinnym w Imiołkach ,w Łęczycy i Mchach, a także w imprezie zorganizowanej przez OPS w Śremie pt: Kocham Cię Śremie , który był podsumowanie projektu „Aktywność się opłaca” .Kultywowane są także różne uroczystości takie jak np.’ śniadanie Wielkanocne , czy wigilia
2/ Targi „Aktywni 50+” , to projekt realizowany z inicjatywy Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Senioralnych” w Poznaniu. Odbyły się one na terenie MTP , była to dwu dniowa impreza ,promująca aktywność seniorów , w których udział wzięli członkowie Klubu Seniora. 3/ Wycieczka Seniorów do Augustowa - w 4 dniowej wycieczce udział wzięły 43 osobyZwiedzali między innymi Augustów, Muzeum ze stała wystawą o Tatarach w Sokółkach, meczet tatarski w Bohonikach , klasztor w Supraślu , odbyli całodniową wycieczkę do Wilna , a także zwiedzili Muzeum Kanału Augustowskiego, odbyli rejs statkiem po kanałach Augustowskich do Studzienniczej , obejrzeli Bazylika podominikańską w Sejnach oraz na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zwiedzili klasztor pokamedulski.
Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Wielkopolskiego
Ad 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   Grupa „RON” działa przy Towarzystwie od października 2009r. i tworzą ją rodziny dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną oraz sprzężoną. Obecnie grupa liczy 56 osób. Działalność Grupy „RON” w przeważającej mierze opiera się na środkach finansowych pozyskiwanych z projektów. Na rok 2011 został opracowany całoroczny projekt działań pt. „Razem w aktywności, samodzielności i z nowymi umiejętnościami”.
Zrealizowaliśmy następujące punkty projektu:
1.      Bal Karnawałowy z konkursami w Klubie Relax, w którym uczestniczyło 47 członków Grupy „RON”.
2.      Kurs stylizacji i doboru odzieży do typu sylwetki i urody pt. „Jestem modna, elegancka i zadbana pomimo…”, w którym uczestniczyło 25 kobiet, prowadzony nieodpłatnie przez Panią Mirosławę Golinską
3.      Comiesięczne spotkania tematyczne w siedzibie Towarzystwa poświęcone zarówno tematyce wsparcia i samopomocy w sytuacji problemów psychospołecznych występujących w rodzinach osób niepełnosprawnych jak i rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu ciekawości poznawczej. Odbyło się m.in. spotkanie z okazji Walentynek przy piosenkach o miłości , czy spotkanie poświęcone pielgrzymkom do miejsc kultu maryjnego [Medjugorie, Fatima, Lourdes].
4.      7-dniowy turnus terapeutyczno-rekreacyjny w Ustce [sierpień], w którym uczestniczyło 45 osób. W czasie trwania turnusu uczestnicy zapoznali się m.in. z Metodą Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona [kinezjologia edukacyjna], podstawami masażu relaksacyjnego i technik relaksacyjnych oraz doskonalili umiejętności techniki decoupage w ramach arteterapii.
Dzięki zaangażowaniu i determinacji członków Grupy udało się uzyskać wsparcie finansowe od
Burmistrza Śremu oraz indywidualnych sponsorów ,co umożliwiło zorganizowanie tygodniowego
turnusu w Ustce.
 
 
Ad 5. Promocja i ochrona zdrowia.
1/ „ Akademia Zdrowego Stylu Życia”- celem projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających z chorób    cywilizacyjnych , retrospektywne spojrzenie na dotychczasowe nawyki i przyzwyczajenia , wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych i wypracowanie nowych form spędzania czasu wolnego . Założenia te realizowane były w okresie od kwietnia do października , poprzez prelekcje z lekarzami i innymi specjalistami , zajęcia relaksacyjne i sportowe ( basen, nordic walking).
Projekt dofinansowany był z budżetu gminy Śrem
2/ Warsztaty psycho-edukacyjne – projekt realizowany był od maja do października, skierowany był dla osób chorych na nowotwory i ich bliskich . Warsztaty prowadził psycholog metodą Simontona . Program ten jest skutecznym programem terapeutycznym, który ma na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego dzięki wykształceniu umiejętności zdrowego myślenia oraz skutecznego radzenia sobie ze stresem jaki wywołuje choroba nowotworowa, wzrost zaangażowania w proces leczenia, wykształcenie umiejętności współpracy z lekarzami, zainteresowanie się metodami leczenia, akceptację choroby, poprawę komunikacji z otoczeniem: naukę umiejętnego i skutecznego komunikowania się z bliskimi, a także wyrażania swoich potrzeb i zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów .
Z warsztatów skorzystało 14 osób .
Projekt dofinansowany był z budżetu gminy Śrem
3/ Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 -69 r. ż  
Badania mammograficzne były wykonywane w następujących miesiącach: luty, kwietniu i maj , wrzesień i listopad .
Łącznie przebadano 898 kobiet. Wszystkie badania zostały wykonanie bezpłatnie przez firmę „Largo”, gdyż realizowała ona program finansowany przez NFZ.
4/ Użytkowanie sprzętów medycznego w szpitalu , gdzie przeprowadzono nieodpłatnie badania :
- pracownia endoskopowa - gastrofiberoskop – 52 ;
- pracownia USG ( oddział urologiczny) pistolet do biopsji ( głowica transrektalna ) – 81
- pracownia EKG ( izba przyjęć i SOR) – elektrokardiogram – 646 
    
 
                                                                                                         
Ad 6. Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
1/ Obóz pod namiotami w Pogorzelicy - od 23 lipca do 5 sierpnia .W wypoczynku wzięło udział 45 dzieci z gminy Śrem .Opiekę nad nimi sprawowało 3 wychowawców , 1 pracownik gospodarczy   oraz pielęgniarka i ratownik , którzy zatrudnieni byli przezZHP. Posiłki przygotowywane były na terenie obozu . Podczas trwania obozu młodzież korzystała z kąpieli morskich , zwiedziła najbliższy rejon , weszli na latarnię morską, bawili na 1 dniowej wycieczce w Gospodarstwie Agroturystycznym w stylu „Dzikiego zachodu” w Zielenienie . Oprócz tego brali udział w olimpiadzie obozowej , różnego rodzaju grach , w dyskotekach i ognisku , odbył się także chrzest morski . Na zakończenie obozu każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w obozie , a także nagrody za czystość w namiotach oraz udział w różnego rodzaju grach i zawodach sportowych.
Projekt dofinansowany z budżetu gminy Śrem
2/ Obóz sportowy w Jagniątkowie - wypoczynek 40 dzieci z gminy Śrem  był  kontynuacja projektu „Eksplozja” realizowanego przez OPS w Śremie . Dzieci przez 7 dni przebywały w ośrodku wypoczynkowym „Borowik” w Jagniątkowie , trenując sporty walki , a przy okazji poznawały historię i zwiedzały okolice Karpacza .  
Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
3/ Zimowisko – półkolonie -dla 40 dzieci od 7 do 12 r ż. w dniach od 7 – 12.02.2011 r w godz. od 9-14-tej.  Dzieci otrzymały II śniadanie – drożdżówka lub bułka, herbata, jogurt. Brały udział w różnego rodzaju grach i zajęciach sportowych: basen, kręgielnia, strzelnica , spotkały się z policjantem  , krótkofalowcami , były także , konkursy , dyskoteka , seans filmowy .
Zimowisko zorganizowane były przy współpracy z Klubem „Relax” S.M. Dziećmi opiekowali się wychowawcy – wolontariusze. Opłata za każde dziecko wynosiła 20,00 zł. ponad to pozyskaliśmy sponsorów : PSS „Społem” , piekarnia „Łobza” z Zaniemyśla , Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku
Projekt nie był dofinansowany z żadnych źródeł instytucjonalnych
4/ Półkolonie letnie dla dzieci w Śremie
Wraz z Klubem Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie zorganizowano półkolonie dla 90 dzieci z terenu naszego miasta.
I turnus rozpoczął się 18 lipca , a zakończył 29 lipca, II turnus w dniach od 16 – 26 sierpnia  
Zajęcia trwały od godz. 9:00 do 15:00 dzieci otrzymywały śniadanie i obiad
W programie były :wycieczki: do Wrocławia z wizytą w Parku wodnym i zwiedzaniem Starego Rynku , piknik sportowy w Jarosławkach , wycieczka do Klubu „Nenufar” w Kościanie rejs statkiem „Bajka” po Warcie i jachtem po jeziorze Grzymisławskim , zwiedzanie Muzeum Śremskiego , wizyta w Straży Pożarnej , i w Komendzie Państwowej Policji w Śremie , turniej strzelecki z broni pneumatycznej ,zawody na kręgielni, zawody sportowe , spotkanie z klubem krótkofalarskim. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki . Opiekę nad dziećmi sprawowało nieodpłatnie 10 wolontariuszy .
Projekt dofinansowany ze Środków Wojewody Wielkopolskiego
Łącznie z wypoczynku zorganizowanego w 2011 roku przez Towarzystwo skorzystało 215 dzieci .
 
Ad.7  Współpraca z instytucjami - od 2009 roku przedstawiciel Towarzystwa bierze czynny udział w Centrum Aktywności Lokalnej ,które zainicjowane zostało przez OPS w Śremie. Są to comiesięczne spotkania grupy osób z różnych instytucji z terenu naszego miasta, gdzie wypracowywuje się działania aktywizujące społeczność lokalną. Ponad , to w ramach współpracy z OPS została oddelegowana jedna osoba do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , a druga osoba do Wdrażania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Śrem na lata 2011-2013
Organizacja nasza podpisała także porozumienie o współpracy z PCPR w zakresie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Śrem na lata 2011-2013.
Aby pozyskać środki finansowe na realizację celów statutowych , Towarzystwo ubiegało się o dofinansowanie różnych zadań i dotacje na różne programy. Udało się także pozyskać wiele środków rzeczowych , oraz finansowych  od osób fizycznych i prawnych.
            Na szczególna uwagę zasługuje fakt , że właściwie oprócz kierowcy zatrudnionego na 0,42 etatu i pracownika administracyjnego zatrudnionego na umowę zlecenie na 2 godz./dziennie   cała działalność Towarzystwa prowadzona jest przez wolontariuszy. Między innymi w punkcie „Żywność u Alberta” pracowało cały czas społecznie początkowo 8  kobiet, a od kwietnia 5 kobiet , które przepracowały łącznie  778 godz. , w punkcie odzieżowym 6 kobiet przepracowało 576  godzin, w zbiórkach żywności udział brało 154   wolontariuszy ze szkół ponad gimnazjalnych, a także 17 wolontariuszy opiekujących się dziećmi podczas wypoczynku. Trudno jest także określić czas pracy Zarządu Towarzystwa , który pracował przy realizacji   wszystkich działań.
            Cały czas   działania    nasze   prowadzone były   przy   dobrej   współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i instytucjami naszego powiatu, przy wsparciu licznych sponsorów. 
 
IV. Podjęte uchwały Walnego Zebrania : (w załączeniu).
 
V. Uzyskane przychody: Bilans i rachunek wyników , informacja dodatkowa   
      (w załączeniu).
 
VI. Poniesione koszty na:
            a/ realizację celów statutowych - 334 127,57 zł
            b/ administrację   - 10 793,83 zł
 
VII Dane o zatrudnieniu:
         a/  1 os. - ½ etatu  - 4 mies.
         b/  1 os. - 1/3 etatu - 8 mies.
         c/   1 os. - pr. admin. - umowa zlecenie -  3 mies. -2 godz.,
         d/   1 os.  - pr. admin. - umowa zlecenie - 4 mies. - 2 godz.
         e/   4 os.  - umowa zlecenie do poszczególnych projektów
         f/   10 os. - umowa o dzieło do poszczególnych projektów
         g/   Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej z  racji pełnionych funkcji nie pobierali   
               żadnego wynagrodzenia.
 
VIII. Działalność zlecona Towarzystwu na podstawie  umów przez:
            a/ - umowa z Gminą Śrem   na realizację zadanie   zlecone 
                  w zakresie dożywiania środowisk zagrożonych wykluczeniem   
                  społecznym – 5 000,00 zł                                               
           b/ -umowa   z Gminą Śrem   na organizację wypoczynku letniego dla dzieci
                 i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy      Śrem- 8000,00 zł
           c/ - umowa z Gminą Śrem na zadania z profilaktyki prozdrowotnej  
                  pt. Zajęcia rozwijające aktywność i samodzielność osób niepełnosprawnych , w
                  szczególności po przebyciu choroby nowotworowej- 2 291,67 zł
           d/ - umowa z Gminą Śrem na zadania z zakresu    profilaktyki prozdrowotnej                          pt: „Akademia  Zdrowego Stylu Życia” - 4 404,26 zł
            e/ - umowa z Gminą Śrem na zadanie edukacyjne dla seniorów  „ Śpiewać każdy 
                  może”   – 1 225,00 zł
            f/ - umowa z Wojewodą Wielkopolskim – na organizacje wypoczynku dla dzieci w
                  miejscu zamieszkania - 6 000,00 zł
g/ -umowa z Wojewodą Wielkopolskim na wycieczkę dla seniorów - 8 000,00 zł
            h/ -umowa z OPS  na organizację obozu sportowego dla dzieci z gminy Śrem
                  - 36 894,00 zł
            i/ - umowa ze Starostą Powiatu Śremskiego środki z PFRON  na organizację turnusu dla
                 os. niepełnosprawnych - 3 200,00 zł
Wszystkie środki wykorzystano i rozliczono prawidłowo.
 
IX. Składane deklaracje podatkowe:
 
       Do Urzędu Skarbowego w Śremie złożono deklarację roczną CIT 8
 
X.   Informacje o  przeprowadzonych kontrolach zleconych przez Burmistrza
      W 2011 przeprowadzano kontrolę dotacji:
      1. „Akademia zdrowego stylu życia”
        2.Zajęcia rozwijające aktywność i samodzielność osób niepełnosprawnych , w   
           szczególności po  przebyciu choroby nowotworowej.
      3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy     
           Śrem.
Kontrola wykazała prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji celowych na realizację zadania .
 
 
                                                                                                            Za Zarząd Towarzystwa
                                                                                                                         Prezes
                                                                                                               Krystyna Szymańska                                                                    

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl