Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Sprawozdanie za 2007 r
SPRAWOZDANIE
merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2007 rok.


I. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”
           63-100 Śrem ul. T. Bora Komorowskiego 6
           - pierwsza rejestracja 10.06.1991 r.
           - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 29.11.2001 r.
           - status Organizacji Pożytku Publicznego 22.06.2005 r.

           KRS: 0000063355
           NIP: 785-12-64-203        
           Regon: 630537399

  Zarząd:
 1. Krystyna Szymańska - prezes
 2. Józef Kocemba - z-ca prezesa
 3. Elżbieta Tomyślak - z-ca prezesa
 4. Maria Tomczyk - sekretarz
 5. Maria Paterczyk - skarbnik

Cele Towarzystwa:
 1. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Ochrona i promocja zdrowia.

II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000063355
 1. Odpłatna działalność statutowa;
  • 85, 32, D: pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Nieodpłatna działalność statutowa;
  • 85, 32, D: działalność charytatywna;
  • 85, 14, F: ochrona i promocja zdrowia.

III. Prowadzona działalność w zakresie:
 1. pomocy żywnościowej.
 2. pomocy finansowej i rzeczowej.
 3. organizacji wypoczynku i czasu wolnego.
 4. profilaktyki prozdrowotnej.
 5. współpracy z OPS.
Ad 1. Towarzystwo prowadziło punkt wydawania żywności, z którego Usług średnio w miesiącu korzystało 617 osób, w tym 229 dzieci, tj. 170 rodzin. (zał. nr 1) Koszty prowadzenia działalności obejmujące wynagrodzenie kierowcy, koszty związane z utrzymaniem obiektu, niezbędnymi zakupami, opłaceniem składek w Banku Żywności i eksploatacją samochodu wyniosły 26 622,82 zł. Należałoby uwzględnić wkład osób pracujących codziennie przy transporcie, załadunku, wyładunku i dystrybucji pozyskanej żywności. Łącznie w punkcie pracowało 10 osób w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn. Jest to 9 wolontariuszy,1 osoba zatrudniona na ½ etatu (kierowca).
W 2007 roku pozyskaliśmy z różnych źródeł 49 278,26 kg żywności, w tym z WBŻ 35 273,04 kg, na kwotę 140 476,69 zł, z Giełdy na Franowie 11 427,80 kg owoców i warzyw oraz 4 819,35 kg innych produktów spożywczych (takich jak jaja, kości, podroby, ziemniaki, żywność krótkoterminowa) od sponsorów indywidualnych z terenu naszego województwa, a także 20 836 szt. bochenków chleba, 11 375 szt. Bułek oraz 11 495 szt. innego pieczywa z prywatnych piekarni.

Ad 2. W 2007 roku udzielono zapomóg pieniężnych na wykupienie leków, zakup okularów, pokrycie kosztów energii i zakup węgla - 578,70 zł. Oprócz tego działa Bank leków, z którego skorzystało 35 osób, otrzymując bezpłatne leki przekazane nam nieodpłatnie przez aptekę „Profilaktyka”.
Ponad to przy Towarzystwie działał punkt charytatywny, z którego w ciągu roku skorzystały 538 rodziny zaopatrując się w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz środki czystości. Na terenie osiedli Jeziorany i Helenki prowadzona była zbiórka odzieży, obuwia i drobnego sprzętu domowego. Mieszkańcy w wyznaczonym terminie wystawiali w workach rzeczy przed klatki bloków, czy domy, a nasz samochód objeżdżał wyznaczony teren i wszystkie zebrane rzeczy przewoził do punktu charytatywnego. Pośredniczyliśmy także w przekazywaniu mebli i sprzętów AGD, które przekazywali nam mieszkańcy Śremu. Wartość tego sprzętu nie jest możliwa do oszacowania, gdyż nie została przed przekazaniem wyceniona. Były to: meblościanki, szafy odzieżowe, tapczany, kredensy kuchenne, stoły, ławy, krzesła, fotele, pralki, lodówki, telewizory i inne drobne meble i przedmioty gospodarstwa domowego. Meble te trafiły do naszych podopiecznych zgłaszających swoje potrzeby.
Pracami przy transportowaniu, magazynowaniu, drobnych naprawach i dystrybucji mebli zajmowali się 4mężczyźni, korzystaliśmy także z pomocy osób bezdomnych z Hostelu socjalnego w Nochowie.
 
Ad 3. W okresie letnich wakacji zorganizowaliśmy obóz dla 43 dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych i patologicznych, które wypoczywały przez 10 dni na obozie w Pogorzelicy nad morzem. Każde dziecko zobowiązane było do wpłaty 30,00 zł, jednak kilkoro dzieci ze względu na bardzo trudną sytuację rodzinną i z tych kosztów zostało zwolnionych. Oprócz ciekawego programu na miejscu, dzieci odbyły całodniową wycieczkę do Kołobrzegu, zwiedziły również latarnie morską w Niechorzu. Należy zaznaczyć, że wszyscy opiekunowie pracowali bezpłatnie, a opiekę medyczną i ratownika zapewnił nam ZHP, na którego terenie gościliśmy. Natomiast na terenie ośrodka przy ul. Sikorskiego w I połowie sierpnia zorganizowaliśmy 2 tygodniowe półkolonie dla 50-ro dzieci, po 25-ro dzieci z gminy Dolsk i gminy Śrem. Tam również opiekunowie pracowali nieodpłatnie Przy Towarzystwie działa także Klub Seniora. W każdy czwartek w Centrum Parafialnym w kościele na Jezioranach spotykało się około 86 osób. Spotkania prowadziła Pani Barbara Jedlińska organizując spotkania z władzami miasta, radnymi i ciekawymi ludźmi. Odbyli także 6 wycieczek m.in. do Wrocławia, Międzyzdrojów, Lichenia, Obór, Rogalina i Książa Wlkp.
W czerwcu dla mieszkańców naszego miasta zorganizowano festyn pn. „Ach jak przyjemnie’, gdzie osoby niepełnosprawne mogły prezentować swój dorobek artystyczny, a na koniec wystąpiła „Kapela zza Winkla”.

Ad 4. Innym celem Towarzystwa jest promocja zdrowia. W 2007 r. prowadziliśmy działania związane z profilaktyką prozdrowotną dla kobiet mężczyzna i dzieci. Przeprowadzono cztery cykle badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 50- 69 roku życia, skorzystało z nich 1567 kobiet. Rejestracją pacjentów zajmowali się członkowie Towarzystwa. Gotowe listy przekazane zostały do pracowni wykonujących badania.
Inną formą pomocy, dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego były szczepienia przeciwko grypie, skorzystało z nich 110 osób pochodzących z rodzin wymagających wsparcia, a także szczepienie przeciw żółtaczce WZW typu „B” z czego skorzystało 37 osób. Towarzystwo posiada także sprzęt, który znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Śremskiego, korzystają z niego pacjenci szpitala .

Jest to:
 1. ultrasonograf USG - 600 + pistolet - 664 badania do biopsji BARD MAGNUM
 2. gastro fiberoskop - 111 badań
 3. elektrokardiogram - 645 badań
Ad 5. W celu rozwiązywania problemów osób zgłaszających się do Towarzystwa po pomoc współpracujemy z OPS Śrem, Dolsk, Brodnica i Książ Wlkp. Podjęliśmy współpracę z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, gdzie realizowany był program dla osób o obniżonym poczuciem wartości pn. „Twoja Moc”.
W okresie przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, Towarzystwo przekazało paczki z maskotkami i słodyczami dla dzieci leżących w święta w szpitalu na oddziałach dziecięcym i laryngologicznym.
Zdarzało się, że poza pomocą rzeczową, czy finansową udzielaliśmy, także porad osobom zagubionym lub niezorientowanym, informując, gdzie mogą udać się po pomoc, jakie im przysługują prawa, zdarzało się, że pomagaliśmy redagowaniu pism do różnego rodzaju instytucji. Aby pozyskać środki finansowe na realizację celów statutowych Towarzystwo zorganizowało bal charytatywny, loterie fantowe, ubiegało się o dofinansowanie różnych zadań i dotacje na różne programy. Udało się także pozyskać wiele środków finansowych i rzeczowych (głównie na loterie i licytacje) od sponsorów fizycznych i prawnych.

IV. Podjęte uchwały Walnego Zebrania:

Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  1/08 - do Sprawozdania za 2007
Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  2/08 - do Sprawozdania za 2007
Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  3/08 - do Sprawozdania za 2007
Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  4/08 - do Sprawozdania za 2007
Pobierz PDF UCHWAŁA  NR  5/08 - do Sprawozdania za 2007


V. Uzyskane przychody: Bilans i rachunek wyników, informacja dodatkowa.

VI. Poniesione koszty na:
 • realizację celów statutowych - 275 691,51 zł
 • administrację - 13 589,42 zł

VII Dane o zatrudnieniu:
a) kierowca ½ etatu - 1 osoba,
b) pracownik administracyjny ½ etatu - od marca do sierpnia,
c) 1osoba - umowa zlecenie - 10 dni,
d) 1 osoby - umowa o dzieło.
e) Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierali żadnego wynagrodzenia.

VIII. Działalność zlecona Towarzystwu na podstawie umów przez:
 • umowa z Gminą Śrem na realizację zadanie zlecone w zakresie dożywiania środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 14 000,00 zł
 • umowa z Gminą Śrem na organizację wypoczynku letniego
  5 000,00 zł
 • umowa z Gminą Śrem na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej 5 000,00 zł
 • umowa z Gminą Śrem na festyn „Ach jak przyjemnie” 1 000,00 zł
 • umowa z Gminą Śrem dla Klubu seniora na wycieczkę
  1 000,00 zł
 • umowa z Gmina Śrem na szkolenie sportowe 1 000,00 zł
 • umowa ze Starostą Powiatu Śremskiego - dotacja z PFRON na festyn „Ach jak przyjemnie”  4 281,91 zł,
 • umowa ze Starosta Powiatu Śremskiego- dotacja z PFRON na warsztaty „Twoja Moc”
 • umowa z Wojewoda Wielkopolskim - dofinansowanie obozu
  3 329,00 zł
 • umowa z Wojewoda Wielkopolskim - dofinansowanie półkoloni
  1 585,00 zł
Wszystkie środki wykorzystano i rozliczono prawidłowo.

IX. Składane deklaracje podatkowe:
 • Do Urzędu Skarbowego w Śremie złożono deklarację roczną
  CIT 8
X. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.
 • Przeprowadzono jedną kontrole z Urzędu Skarbowego w Śremie. Stwierdzono różnicę kosztów w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób prawnych, co naruszyło art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. W pouczeniu poinformowano, że Towarzystwu przysługuje prawo skorygowania złożonego zeznania podatkowego od osób prawnych za 2006 r. Towarzystwo skorygowało zeznanie podatkowe za 2006 r.

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl