Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
Sprawozdanie z działalności Punktu Wydawania Żywności w 2010roku
 
Sprawozdania z   realizacji zadania zawartego zgodnie z umową nr 54/PEU.PS/10  w dnia 28.01.2010 r pomiędzy Gminą  Śrem , a Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie.
 
W okresie      sprawozdawczym    od 28  stycznia do   31 grudnia 2010 r Towarzystwo     prowadziło   punkt     wydawania     żywności     pn:   „Żywność u   Albert”, realizując   zadania z zakresu    pomocy    społecznej , tym    samym wspierając   Gminę w   realizacji    ich   zadań w   tym zakresie.
Punk   mieszczący się   przy ul. Zamenhofa 3 w Śremie czynny był od   poniedziałku   do piątku w   godz. od   900 do   1030. Każda rodzina znajdująca   się    w     trudnej     sytuacji     mogła    zgłaszać    się    po   pomoc żywnościową    co   drugi dzień.
W 2010 roku   z pomocy  żywnościowej   skorzystały 234 rodziny , tj  675  osób ,  w  tym 252 dzieci i  13  bezdomnych.
         Ilość osób /rodzin korzystających   z   pomocy   przedstawia ( tabela   nr 1).
    
           Tabela nr 1: ilość osób /rodzin korzystających   z   pomocy.  

Lp.
Osoba/ rodzina
Ilość rodzin
w 2008 r
Ilość rodzin
w 2009 r
Ilość rodzin w 2010 r
1.
Osoba samotna
56
78
82
2.
2 os. w rodzinie
32
44
33
3.
3 os. w rodzinie
34
28
37
4.
4 os. w rodzinie
31
36
35
5.
5 os. w rodzinie
28
19
23
6.
6 os. w rodzinie
14
16
13
7.
7 os. w rodzinie
6
6
5
8.
8 os. w rodzinie
3
1
2
9
9 os. w rodzinie
0
4
2
10
11 os. w rodzinie
1
1
1
11
12 os. w rodzinie
1
0
1
12
13 os w rodzinie
0
1
0

        
  Jak można zauważyć znacznie zwiększyła się liczba osób samotnych i rodzin 3 osobowych
 
   
   Niżej w tab. nr 2 podano ilość pomocy udzielonej rodzinom / osobom w poszczególnych  miesiącach   Zaznaczyć należy , że każda osoba/ rodzina po pomoc może zgłaszać się co drugi  dzień
 
          Tabela nr 2: Ilość pomocy udzielonej rodzinom w poszczególnych miesiącach

Lp.
Miesiąc
Ilość pomocy
1.
Styczeń
578
2.
Luty
935
3.
Marzec
947
4.
Kwiecień
809
5.
Maj
775
6.
Czerwiec
791
7.
Lipiec
896
8.
Sierpień
448
9.
Wrzesień
824
10.
Październik
810
11.
Listopad
743
12.
Grudzień
566
 
Razem
9 105

 
 
Żywność    pozyskiwana    była   z    różnych   źródeł , min: z     Wielkopolskiego Banku Żywności , Giełdy Owocowo- Warzywnej   na    Franowie w   Poznaniu, z piekarni „Boguś” i PSS „Społem”, z marketów lokalnych  i okolicznych ogrodników.
Ponad , to   zorganizowaliśmy   publiczną   zbiórkę   żywności   przed   świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia.
Ogółem w 2010 r pozyskaliśmy  60 393,40kg   żywności   różnej , oraz  35 804   szt.  różnego pieczywa i 461 jaj
         Ilość żywności  z   poszczególnych   źródeł przedstawia ( tabele    nr   3 ).
 
              Tabela nr 3: Ilość żywności z poszczególnych źródeł  

Lp.
Produkty
Tonaż
Ilość
szt.
Wartość
w ( zł)
1.
WBŻ
11 842,39
-
52 188,48
2.
WBŻ – PAED - żywność unijna
20 708,72
-
72 644,69
3.
Zbiórka publiczna na Wielkanoc
464,36
-
2 321,80
4.
Zbiórka publiczna na Boże Narodzenie
1 531,00
-
7 655,00
5.
Piekarnie
-
35 804
47 454,40
6.
Giełda i prywatni dostawcy
24 690,70
-
49 381,40
8.
Markety
1 156,23
461
3 946,60
 
Razem
60 393,40
-
235 592,37

 
Wartościproduktów spożywczych oprócz żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności
 podana jest szacunkowo i tak przyjęta do zaksięgowania.   
 
Oprócz      codziennej   pomocy     żywnościowej    dodatkowo    przed   świętami    Wielkanocnymi   przygotowaliśmy 160 paczek   świątecznych i 193 przed   świętami Bożego Narodzenia ,  a  także  po 30 paczek ze słodyczami  i zabawkami  dla dzieci  przebywających  w szpitalu oraz 20 paczek ze słodyczami dla młodzieży w Świetlicy środowiskowej przy ul. Marciniaka 2
 
Koszty prowadzenia punktu wydawania    żywności    osobom/rodzinom    wymagającym wsparcia   wyniosły   w 2010 roku  37 628,84 zł.
 
        Szczegółowe zestawienie kosztów   w ( tabela nr 4).
 
           Tabela nr 4 : Koszty realizacja zadania

Lp.
Rodzaj kosztów
Koszt całkowity w ( zł)
Środki
z Gminy Śrem
Środki własne 
1
Wynagrodzenie 
14 345,72
 7 858,94
6 486,78
2.
Wywóz nieczystości
   814,29
814,29
-
3.
Energia elektryczna
981,99
981,99
-
4.
Paliwo
3 058,07
2 000,00
1 058,07
5.
Ubezpieczenie samochodu
679.00
-
679,00
6.
Naprawy i utrzymanie samoch.
2 730,00
2 730,00
-
7.
Zakup samochodu
10 000,00
-
10 000,00
8.
TP SA
429,78
429,78
-
9.
Składki do WBŻ
4 200,00
4 200,00
-
10.
Art. biurowe
30,92
-
30,92
11.
Gaz do ogrzewania
185,00
185,00
-
12.
Inne: opakow. śr. cyst. rękawice ,itp
174,07
-
174,07
 
Razem
37 628,84
19 200,00
18 428,84

 
W czerwcu po kolejnej awarii samochodu dostawczego  udało nam się pozyskać sponsora , który przekazał darowiznę na zakup nowszego samochodu , stary samochód został złomowany , a środki w wysokości 700,00 zł  przesunięte zostały ma koszty eksploatacji samochodu nowszego.
Należałoby jeszcze doliczyć koszty dowozy pieczywa własnym transportem przez     sponsorów.
  
 
         Źródła finansowania                                                           w ( zł)
 
         - środki z  budżetu Gminy Śrem - umowa                       -  15 000,00
         - środki z budżetu gminy Śrem – składka do WBŻ       -     4 200,00
         - środki z innych źródeł                                                      -     8 428,84
         -  darowizna od os. fizycznej na zakup samochodu      -  10 000,00
                                                                                                              ----------------
                                              Razem                                                   37 6287,84
 
Zaznaczyć należy , że w 2010 r zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu był kierowca , oraz pr. administracyjny na umowę zlecenie w wymiarze 2 godz. dziennie
Natomiast nieodpłatnie przy dystrybucji żywności pracowało  9 kobiet, , a także księgowa i koordynator zadania.
Wartość pracy wolontariuszy w przeliczeniu na złotówki wyniosła:
3os/ dziennie x 3 godz. x 5dni/ tyg. x 50 tyg. x 10,00 / godz. = 22 500,00
Księgowa – 1 os x 12 mies. x 1 000,00 = 12 000,00
Koordynator zadania – 1 os. x 12 mies. x 1 000,00 zł = 12 000,00
Łączna wartość pracy wolontariuszy – 46 500,00 zł
 
 Podsumowując    działalność    punktu    wynika , że dzięki  otrzymanym   środkom  z budżetu Gminy  oraz wsparciu  wielu darczyńców  mogliśmy   
wesprzeć  najuboższe środowiska w naszej gminie przekazując im żywności o łącznej wartości około 230 448,19 zł
 
« poprzedni lista artykułów działu następny »

Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl