Kontakt

Biuro Towarzystwa: 
63-100 Śrem,
ul. Chłapowskiego 1
tel: 663 953 504
www. nadzieja.srem.info
Nasz email:
brat_albert@poczta.onet.eu
Biuro czynne: pn. – pt.
w godz. 9:30 - 13:30

KRS 0 0 0 0 0 6 3 3 5 5

Organizacja pożytku publicznego
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE, BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW I INFORMACJE DODATKOWE ZA 2012 ROK

 

Bilans za 2012

Rachunek wyników za 2012 

Informacje dodatkowe

 


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE


I. Towarzystwo  Pomocy  Potrzebującym  im.  Św.  Brata  Alberta  „Nadzieja”

    63-100  Śrem  ul. Grunwaldzka 10

    -  pierwsza  rejestracja  10.06.1991  r. 

    -  wpis  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  29.11.2001  r.

    -  status  Organizacji  Pożytku  Publicznego  22.06.2005 r.

    KRS                       - 0000063355

    NIP             - 785-12-64-203                    

    Regon         - 630537399

 

   Zarząd:

   1/  Krystyna             Szymańska                 -  prezes

   2/  Józef                   Kocemba                    -  z-ca prezesa

   3/  Elżbieta               Tomyślak                    -  z-ca prezesa

   4/  Elżbieta              Stępniak                      -  skarbnik

   5/  Genowefa           Woźniak                     - sekretarz

 

    Cele  Towarzystwa:

     -  edukacja pozaszkolna

     -  opieka  zdrowotna ;

     -  pomoc społeczna;

     -  działalność  sportowa;

     -  działalność  rozrywkowa  i  rekreacyjna.

     -  wspieranie inicjatyw społecznych.

 

II. Przedmiot  działalności  wpisany  do  rejestru: KRS 0000063355 

     1.  Odpłatna  działalność  statutowa ;

            - 85, 51, Z: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych

            - 85,52 Z: pozaszkolne formy edukacji artystycznej związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym

            - 85, 59 B: pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane np. szkolenie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie własnych zainteresowań oraz doskonalenie zawodowe, itp.

            - 85, 59 A: nauka języków obcych.

            - 86, 90 E: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, np. działalność związana z profilaktyką i promocją zdrowia, czy w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

            - 88, 10 Z: pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, w tym:

- odwiedzanie chorych i osób w podeszłym wieku w ich domach

- dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych

- działania związane z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych.

            - 88, 99 Z: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, w zakresie:

- pomocy społecznej świadczonej osobą i rodzinom w ich domach lub poza nimi

- pomocy społecznej i poradnictwa dla dzieci i młodzieży

- działalności prewencyjnej przeciwko przemocy

- dzielności polegającej na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne   

  do przyznania pomocy

1

- placówek dziennych dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy

- organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku

- działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wsparcia.

            - 93,11 Z: działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu oraz organizowanie i prowadzenie imprez sportowych

            - 93,13 Z: działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

            - 93, 29 Z: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, np. organizacja imprez plenerowych w tym festynów i innych imprez rekreacyjnych, czy wyposażenie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego

            - 94, 99 Z: wspieranie inicjatyw społecznych

     2. Nieodpłatna  działalność  statutowa;      -

           

IIIProwadzona  działalność  w  zakresie:

    1.  wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej

    2.  działalność charytatywna:

    3.  działania skierowane dla osób starszych

    4.  działania na rzecz osób niepełnosprawnych   

    5.  promocja i ochrona zdrowia

    6.  organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

    7.  współpraca z instytucjami w ramach CAL

Ad 1.  Wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej.

          Pomoc żywnościowa:

W  okresie      sprawozdawczym    od  stycznia do   31  grudnia  2012 r  Towarzystwo     prowadziło   punkt     wydawania     żywności     pn:   „Żywność  u   Albert”,  realizując   zadania  z  zakresu    pomocy    społecznej , tym    samym  wspierając   Gminę  w   realizacji    ich   zadań  w   tym  zakresie.

Punkt   mieszczący  się   przy  ul.  Zamenhofa  3 w  Śremie czynny  był  codziennie , , w   godz. od   900  do   1100.  Każda  rodzina  znajdująca   się    w     trudnej     sytuacji     mogła    zgłaszać    się    po    pomoc  żywnościową i korzystać z niej co drugi dzień .

           

Z pomocy żywnościowej w okresie sprawozdawczym skorzystało 765 osób w tym 304 dzieci. . Przed Wielkanocą , paczki żywnościowe otrzymały 162 rodziny , a przed Bożym Narodzeniem wydano paczki dla 179 rodzin.

W okresie sprawozdawczym przekazano podopiecznym 57 482,36 kg żywności  różnej, oraz  3 731  bochenki chleba i 20 136 bułek z PSS „Społem” i piekarni „Łobza” o łącznej wartości 236 619,22 zł  ,w tym z programu PEAD 2012-  24 188,16  kg  na kwotę 75 558,23 zł .

W przedświątecznej zbiórce żywności w dniach od 16 marca do 1 kwietnia br. zebrano 702 kg żywności o szacunkowej wartości  8 424,00 zł. rodzinom .

Natomiast przed Świętami Bożego Narodzenia w zbiórce publicznej zebrano 1 412 kg żywności o wartości 11 489 zł , i przekazano w postaci 179 paczek . Wielkość paczek była zróżnicowana pod względem asortymentu , a także pod względem wielkości w zależności od ilości osób w rodzinie. Zbiórka przeprowadzona została w 11 placówkach handlowych na terenie  Śremu i w

1 placówce handlowej w Parskiem.

W zbiórce żywności pomagali wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu  Liceum Ogólnokształcącego  ,  Zespołu     Szkół    Ekonomicznych ,   Zespołu    Szkół    Politechnicznych i    Zespołu   Szkół    Technicznych,  w   zbiórce  Wielkanocnej   udział  brało  90  wolontariuszy , a w zbiórce przed Świętami Bożego Narodzenia udział wzięło 153 wolontariuszy , wszyscy byli ubezpieczeni.

W miesiącach od stycznia do marca pr. administracyjny pracował nieodpłatnie.

Nie było ograniczeń czasu wydawania żywności .Osoby zgłaszające się po pomoc wpłacały składkę miesięczną w wysokości 3,00 zł od osoby , nie więcej niż 15,00 zł  w przypadku liczby

2

osób w rodzinie powyżej 5 osób . Trzy rodziny zostały zwolnione całkowicie  z opłat miesięcznych  , gdyż nie posiadały żadnych dochodów , co konsultowane było z OPS w Śremie. Środki z wpłat  w wysokości 9 006,37 zł  przeznaczono na dofinansowanie  działalności punktu żywności .

   

Żywność  pozyskiwana była  z  min:  z     Wielkopolskiego  Banku  Żywności   i  PSS „Społem”,  piekarni „Łobza”, z Giełdy Owocowo Warzywnej i okolicznych  producentów.

 

Tabela nr 1:  Ilość  żywności  z  poszczególnych  źródeł  

 

Lp.

Produkty

Tonaż

Ilość

szt.

Wartość

w ( zł)

1.

WBŻ  PEAD

24 188,16

-

75 558,23

2.

WBŻ

15 358,50

-

100 566,53

3.

Giełda  Warzywno- Owocowa  na Franowie  w Poznaniu 

12 231,50

-

24 410,09

 

Inni  dostawcy

3 440,00

-

2 209,00

4.

Zbiórka publiczna przed Wielkanocą

702,00

-

8 424,00

5.

Zbiórka publiczna na Boże Narodzenie

1 412,00

-

11489,00

6.

Piekarnie  „Łobza”

150,20

-

4 261,60

7.

PSS „Społem”  - chleb

                         -  bułki

Łobza               -  chleb

-

-

-

3 731

20 136

28

5 596,50

4 027,20

77,07  

 

Razem

57 482,36

-

236.619,22

 

 

Wartości produktów  spożywczych  zebranych podczas  przedświątecznej zbiórki  podana  jest  szacunkowo  i  tak  przyjęta  do  zaksięgowania. 

 

Ad 2. Działalność charytatywna

1/  Zapomogi : złożono 20 wniosków o zapomogi ,  udzielono 5  zapomóg    pieniężnych   na  wykupienie  leków, okularów , obuwia ,  opłacenie gazu i energii elektrycznej o łącznej wartości  1 587,00zł . 

2/  Bank lekarstw: z  którego może  korzystać    osoba     znajdująca   się   w    trudnej   sytuacji  i  posiadająca  aktualną  receptę.  Leki  przekazywane  są  nam   przez   aptekę  „Profilaktyka”  lub   przynoszone  przez   mieszkańców   Śremu. Z  darmowych  leków  skorzystały 53  osoby. 

3/ Pośrednictwo  meblowe:  pośredniczyliśmy   w   przekazywaniu   mebli  i    sprzętów  AGD ,  było to 73 sztuk różnego rodzaju mebli , takich jak: meble kuchenne , pokojowe , lodówki , telewizory , piece gazowe, pralki , maszyny do szycia lustra , dywany ,garnki i naczynia kuchenne .   Wartość    tego  sprzętu   nie  jest  możliwa  do  oszacowania , gdyż  nie  została  przed  przekazaniem  wyceniona. Meble przekazane zostały 26 rodzinom oraz mieszkańcy Hostelu i pogorzelcom. Pracami   przy    transportowaniu   ,  magazynowaniu ,    drobnych    naprawach i  dystrybucji   mebli    zajmowali   się   4   panowie ,   między  innymi  byli  to  mężczyźni zgłaszający  się po pomoc  żywnościową.

4/  Wydawanie odzieży w punkcie charytatywnym: przy   Towarzystwie  działał   również   punkt    charytatywny , czynny jeden raz w tygodniu  , po 1 godz. przed południem i 1 godz. po południu.  Z  pomocy w ciągu roku skorzystały  252 rodziny ,  zaopatrując  się  w  odzież  , obuwie , drobny  sprzęt  gospodarstwa  domowego  oraz  środki  czystości. Odzież  dostarczana  była  do  punktu  przez  mieszkańców  osiedli. Każda rodzina pomoc otrzymała przynajmniej raz w miesiącu , 40%  rodzin po pomoc zgłaszała się częściej. W ciągu roku przyjęto ok. 950 kg odzieży używanej, z czego ok. 200 kg zostało przeznaczone do kasacji .Każda rodzina korzystająca z pomocy wpłacał dobrowolnie po 2 zł na koszty utrzymania punktu.

3

 

Ad 3  Działania na rzecz  osób starszych .

1. Całoroczne działania Klubu Seniora  - około 80 osób

    W programie : spotkania z ciekawymi ludźmi  , wycieczki jedno i kilkudniowe .

Od 13 listopada miejscem cotygodniowych spotkań jest Klub „Relax” S. M. na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniowa w Śremie

 

2. Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych

W  programie :

    -  Warsztaty teatralne wraz z realizacją małych form teatralnych – 13 os

    -  Zajęcia muzyczne – 20 os

    -  Zajęcia ruchowe – 38 os.

    -  Wyjazdy na imprezy kulturalne 5 wyjazdów do muzeum teatrów i opery

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego

 

3. Udział w Targach senioralnych „Aktywni 50+” – ok. 80 osób przy wsparciu OPS w

    Śremie

4.Udział w Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych podczas Forum Organizacji    Pozarządowych – organizowany przez Starostwo Powiatowe. – występ chóru działającego przy Klubie Seniora

 

5.      Zdrowie i aktywność w starszym wieku” – integracyjny wyjazd  86 osób do Domu  

      Dziennego Pobytu  w  Kalisza – po drodze zwiedzanie  pałacu w Gołuchowie.

Projekt dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 

 

 6. Aktywność Społeczna Osób Starszych  - dwuletni projekt realizowany w partnerstwie

       z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie .

W programie :

1.   Funkcjonowanie Punktu Edukacji Obywatelskiej

2.   Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego: prawnik , psycholog , pracownik socjalny,

      dietetyk, gerontolog .

3.   Warsztaty „Klauza z seniorem”

4.   Warsztaty  „Rękodzieło dawniej i dziś , ze starego nowe”

5.   Warsztaty „Na zdrowie” –spotkanie nt. diety, usług opiekuńczych

6.   Zajęcia ruchowe -  bowling

7.   Udział w  spotkaniach „Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata”

8.   Udział w spotkaniach  „Amatorskiego Klubu Literackiego”

9.   Spotkania tematyczne dla wolontariuszy seniorów   - „Asystowanie osobie niepełnosprawnie

      i/lub przewlekle chorej”

10.  Warsztaty dla wolontariuszy 60+ – „O dobrej komunikacji i nie tylko…”

11.  Koncert „Świąteczne Perły Bel Canto”

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału osób starszych po 60 r. ż., zamieszkałych na terenie gminy Śrem, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności
i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów oraz integracja społeczna.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

7.  Nowe perspektywy. Zintegrowany  system wsparcia osób po 45 r. ż.  W powiecie śremskim .

Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie

W programie :

1. Trening umiejętności społecznych kompetencji osobistych .

2. Warsztaty z ekonomii społecznej „Spółdzielnia socjalna-  społeczna recepta na aktywność.

4

3. Aktywność społeczna i zawodowa w organizacji pozarządowej „Tworzymy  organizację    

     pozarządową”.

4. Warsztaty „Dlaczego warto zostać wolontariuszem”

5. Trening  komunikacji  interpersonalnej.

6. Warsztaty „Równi w domu równi w pracy!”  

 

Głównym celem projektu było  wzmocnienie potencjału i aktywizacja społeczno – zawodowa 40 osób bezrobotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
po 45 r. ż., zamieszkałych na terenie powiatu Śremskiego, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć,  poprzez prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej. 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Ad 4.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   Grupa „RON” działa przy Towarzystwie od października 2009r. i tworzą ją rodziny dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną oraz sprzężoną. Obecnie grupa liczy 56 osób. Działalność Grupy „RON” w przeważającej mierze opiera się na środkach finansowych pozyskiwanych z projektów.

 

Program całorocznych działań na rzecz grupy RON ( Rodzin Osób Niepełnosprawnych )

1.      Warsztaty wizażu – realizowane w pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Politechnicznych

2.      Kurs umiejętności kulinarno – dietetycznych – realizowany w pracowni kulinarnej w Zespole Szkół Politechnicznych

3.      7-dniowy wyjazd terapeutyczno-turystyczny dla 42 uczestników  na Mierzeję Wiślana do Krynicy Morskiej.

 W programie zwiedzanie  Malborka, Fromborka , Trójmiasta, obozu koncentracyjnego

  w Sztutchofie.

4.   Piknik „Święto pieczonego ziemniaka” 

5.   Bal Andrzejkowy

6.   Czterodniowa wycieczka na ziemie Lubelską – udział wzięło 40 niepeł. Seniorów.

W programie zwiedzania :  Sandomierz , Lublin , obóz zagłady w Majdanku, Kozłówka , Zamość , Nałęczów, Kazimierz Dolny

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego .

 

Ad/5 Profilaktyka prozdrowotna

Użytkowanie sprzętów medycznego w szpitalu , gdzie przeprowadzono nieodpłatnie badania :

- pracownia endoskopowa -  gastrofiberoskop – 52  ;

- pracownia USG ( oddział urologiczny) pistolet do biopsji ( głowica transrektalna ) – 81

- pracownia EKG ( izba przyjęć i SOR) – elektrokardiogram – 646

                                                                                                              

Ad 6. Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

1.      Zimowisko – 6 dni  - skorzystało 35 dzieci

    Zadanie zrealizowane wspólnie z Klubem „Relax” S.M

    - sponsorzy : PSS „Społem” , Piekarnia „Łobza” , Spółdzielnia Mleczarska

    Opiekę nieodpłatnie sprawowali wolontariusze.

2  Półkolonie letnie  - dwa turnusy po 2 tygodnie – skorzystało 74 dzieci

    Zadanie zrealizowane wspólnie z Klubem „Relax” S.M.

    - sponsorzy: PSS „Społem” , piekarnia Łobza” , Klub Żeglarski „Odlewnik”

    Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze

3.      Wyjazd edukacyjny  podopiecznych OPS w ramach projektu „Aktywność się opłaca „

do Warszawy – udział wzięło 44 osób , w tym 16 rodziców i 28 dzieci

Projekt dofinansowany ze środków OPS .

5

Ad.7  Współpraca  z instytucjami - od 2009 roku przedstawiciel Towarzystwa bierze czynny udział w Centrum Aktywności Lokalnej ,które zainicjowane zostało przez  OPS w Śremie.  Są to comiesięczne spotkania grupy osób z różnych instytucji z terenu naszego miasta, gdzie wypracowuje się działania aktywizujące społeczność lokalną. Ponad , to w ramach współpracy z OPS została oddelegowana jedna osoba do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , a druga osoba do Wdrażania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Śrem na lata 2011-2013

Organizacja nasza podpisała także porozumienie o współpracy z PCPR w zakresie Powiatowego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Śrem na lata 2011-2013.

Aby  pozyskać  środki  finansowe  na  realizację  celów  statutowych , Towarzystwo  ubiegało  się  o  dofinansowanie  różnych  zadań  i  dotacje  na  różne  programy. Udało  się  także  pozyskać  wiele  środków rzeczowych , oraz  finansowych  od  osób fizycznych i prawnych.

            Na  szczególna  uwagę  zasługuje  fakt  , że  właściwie  oprócz  kierowcy  zatrudnionego  na 1/2  etatu  i  pracownika  administracyjnego  zatrudnionego  na 3/8   cała  działalność  Towarzystwa  prowadzona  jest  przez  wolontariuszy. Między  innymi w  punkcie „Żywność  u  Alberta” pracowało cały  czas  społecznie  7  kobiet i 3 panów,  którzy  przepracowali  łącznie

1 440  godz., a także 243 wolontariuszy biorących udział w zbiórkach przed świętami – przepracowali 486 godz. W  punkcie  odzieżowym 6  kobiet przepracowało  756  godzin ,  Podczas zimowiska i półkolonii opiekę nad dziećmi sprawowało 12 wolontariuszy , którzy przepracowali łącznie 808 godz.  Przy realizacji projektów dofinansowanych  z zewnątrz 15 os przepracowało 630 godz.   Trudno  jest  także  określić  czas  pracy  Zarządu  Towarzystwa , który  pracował przy realizacji   wszystkich  działań.

            Cały  czas ,  działania    nasze   prowadzone  były   przy   dobrej   współpracy  z  Ośrodkami  Pomocy  Społecznej i instytucjami naszego  powiatu, przy  wsparciu  licznych  sponsorów. 

 

IV. Podjęte  uchwały Walnego  Zebrania : (w  załączeniu).

 

V.  Uzyskane  przychody: Bilans  i  rachunek  wyników , informacja  dodatkowa   

      (w  załączeniu).

 

VI. Poniesione  koszty  na:

            a/ realizację celów  statutowych  - 452.486,84 zł

            b/ administrację   - 13.448,07 zł

 

VII  Dane  o  zatrudnieniu:

         a/   1 os.  - ½ etatu  - 12 mies.

         b/   1 os.  - 3/8 etatu - 3 mies.+14 dni

         c/   1 os.  - pr. admin. - umowa zlecenie -  3 mies. -2 godz.,

         d/   1 os.  - pr. admin. - umowa zlecenie -  2 mies. - 2 godz.

         e/   14 os.  - umowa  zlecenie  do poszczególnych projektów

         f/   3 os. - umowa  o  dzieło do poszczególnych projektów

         g/   Zarząd i  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  z  racji pełnionych funkcji nie  pobierali   

               żadnego wynagrodzenia.

 

VIII. Działalność  zlecona  Towarzystwu  na  podstawie  umów przez:

a/ - umowa  z Gminą  Śrem   na  realizację  zadanie pt. „Organizacja dożywiania dzieci

i młodzieży i ich rodzin z najuboższych środowisk społecznych gminy” – 10 000,00 zł

b) umowa z Wojewodą Wielkopolskim,  zadanie pt. „Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych” – 9 700,00 zł

c) umowa z Wojewodą Wielkopolskim ,zadanie  pt. „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych” -6 326,96 zł

 

d)  umowa ze Starostą Powiatu Śremskiego środki z PFRON  , zadanie pt. „  Wycieczka krajoznawcza na tereny wschodnie  osób niepełnosprawnych - Seniorów  - 2 000,00 zł

 

e) umowa ze Starostą Powiatu Śremskiego środki z PFRON , zadanie  pt . „7 dniowy wyjazd turystyczno-rekreacyjny  dla osób niepełnosprawnych  grupy  RON ( Rodzin Osób Niepełnosprawnych)” 6 000,00 zł

 

f) umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej , zadanie pt. „Nowe perspektywy. Zintegrowany system wsparcia osób po 45 r. ż. w powiecie śremskim” – 17 575,75 zł

 

g) ) umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej , zadanie pt. „Strefa Aktywnego Seniora. Aktywizacja i edukacja osób starszych w gminie Śrem” - 46 030,00 zł.

 

h) umowa z Ośrodkiem Pomocy Społecznej , zadanie pt. 5-dniowy  wyjazd  edukacyjny do Warszawy – 44 000,00 zł

Wszystkie  środki  wykorzystano  i  rozliczono  prawidłowo.

 

IX. Składane  deklaracje  podatkowe:

 

       Do  Urzędu  Skarbowego  w  Śremie  złożono  deklarację  roczną  CIT  8

 

X.   Informacje  o  przeprowadzonych  kontrolach  zleconych przez Burmistrza

      W 2012  nie   przeprowadzano  żadnych kontrolę.

 

Zarząd Towarzystwa :

Krystyna Szymańska

 

 

 Copyright © 2009 Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “ Nadzieja” w Śremie  • adres: ul. Chłapowskiego 1, Śrem 63-100  •  telefon: 663 953 504  •  nr KRS 0000063355 • Konto B.Z. WBK S.A. O/Śrem  •  nr: 17 1090 1405 0000 0000 4001 1650

 

created by netMonster.pl